Na obsahu stránek se nyní pracuje, děkujeme za pochopení.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. Obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Petr Plšek - INET, se sídlem Budějovická 1266, identifikační číslo: 67279724, formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy (vytiskněte, vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

www.inet-interiery.cz

Petr Plšek - INET

Budějovická 1266

25242 Jesenice u Prahy

IČO:67279724

 

- Datum objednání zboží: ................................................................................

- Jméno a příjmení kupujícího : ...........................................

- Adresa kupujícího: ..........................................................................................................................

- Číslo objednávky : .......................................................................................

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl-a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.Občanského zákoníku, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

- Kupní cena ............................................ ,- Kč má být vrácena *......................................................

 

* bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího   ...................................................................

 

- Datum: ..................................................

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.